Regulamin

Regulamin obowiązuje od 20.01.2021

REGULAMIN ŚWIADCZENIA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 

§ 1 DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w Regulaminie sprzedaży internetowej mają następujące znaczenie:
Hurtownia – Hurtownia Leków Weterynaryjnych „LEKOWET” z siedzibą w Fajsławicach 105, 21-060 Fajsławice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP: 713-000-05-45; REGON 432725190, której Główny Inspektor Weterynaryjny wydał zezwolenie Nr 106 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep – sklep internetowy Hurtowni prowadzony pod adresem https://www.lekowet.pl, za pośrednictwem którego Hurtownia świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów i leków weterynaryjnych w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Hurtowni za pośrednictwem Sklepu.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Hurtowni.
Firma – podmiot korzystający ze Sklepu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą Weterynaryjną – podmiot korzystający ze Sklepu będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą weterynaryjną w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Podmiot prowadzący obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnym – podmiot korzystający ze Sklepu będący podmiotem wykonującym obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza na podstawie art 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
Regulamin sprzedaży internetowej – niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej określający zasady składania zamówień w Hurtowni za pośrednictwem Sklepu i ich realizacji, a także zasady korzystania ze Sklepu i świadczenia przez Hurtownię usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta, którzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie.
Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Sklepu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 

Hurtownia świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów i produktów leczniczych weterynaryjnych oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Hurtowni za pośrednictwem Sklepu. Hurtownia świadczy również usługę transportu za pośrednictwem własnej floty jednak tylko dla Kupujących z terenu województwa lubelskiego, opisaną w niniejszym Regulaminie sprzedaży internetowej.

Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Hurtownie, realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, a także świadczenie usług związanych z obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej w treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Hurtownia informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych oraz wyrobów medycznych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Wszystkie towary i produkty lecznicze weterynaryjne oferowane przez Hurtownię są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary i produkty lecznicze weterynaryjne zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.

Hurtownia prowadzi sprzedaż internetową produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających środki odurzające lub psychotropowe oraz biopreparaty jedynie dla klientów z województwa lubelskiego, które transportowane są własną flotą.

Niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.

Wszystkie użyte w Sklepie nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

Zamówione w Hurtowni towary dostarczane są na zasadach wskazanych w Sklepie w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia sprzedaży internetowej.

Za zamówione w Hurtowni towary i produkty lecznicze weterynaryjne oraz przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w Sklepie w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia sprzedaży wysyłkowej.

Koszty dostawy wskazane zostały w Sklepie w zakładce „Dostawa”.

Zawartość Sklepu, w szczególności układ Sklepu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Hurtownia nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.

Opisy towarów znajdujące się w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem konkretnego produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego.

Wszelkie treści udostępniane w Sklepie oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych przez Hurtownię za pośrednictwem Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym weterynaryjnym.

Żadna z informacji udostępnionych w Sklepie lub uzyskanych w ramach usług świadczonych przez Hurtownię za pośrednictwem Sklepu nie zastępuje wizyty u lekarza weterynarii, ani specjalistycznych badań, nie skutkuje też brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej.

Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

Ceny towarów towary i produktów leczniczych weterynaryjnych podane w Sklepie są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

Hurtownia zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

Każdy korzystający ze Sklepu oraz każdy Kupujący powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Sklep plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej w Sklepie).

Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.

Każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej oraz regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Hurtownię poszczególnych usług, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Regulamin świadczenia sprzedaży internetowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia.

Kupujący może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej za pośrednictwem linku zamieszczonego Sklepie. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili, poprzez jego pobranie ze Sklepu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.

Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Hurtownię drogą elektroniczną, jeżeli Kupujący doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej lub regulaminu regulującego zasady świadczenia danej usługi.

Każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Sklep usług.

Hurtownia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta Kupujący, albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Hurtownię, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Hurtownię.

Hurtownia ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez nią usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Hurtowni przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Sklepu.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

W celu złożenia zamówienia na towary i towary i produkty lecznicze weterynaryjne oferowane przez Hurtownię w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony w Sklepie. Kupujący będący Firmą, Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą Weterynaryjną zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia przeznaczony dla tych podmiotów.

Warunkiem przyjęcia przez Hurtownię otrzymanego zamówienia do realizacji jest:

1. podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (właściwym ze względu na kategorię Kupującego);

2. w przypadku zamówień składanych przez Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą Weterynaryjną i Podmiot prowadzący obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnym dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie wypełnionego dokumentu zapotrzebowania.

Hurtownia oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym przez niego odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia, zawierające:
numer zamówienia, podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, przewidywany termin dostawy albo odbioru osobistego, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);
dane Hurtowni.

Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary i produkty lecznicze weterynaryjne oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Hurtownią a Kupującym umowa sprzedaży na rzecz Kupującego towarów i produktów leczniczych weterynaryjnych wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Hurtownię do realizacji.

Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
za zamówione w Hurtowni towary i produkty lecznicze weterynaryjne oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

O terminie realizacji zamówienia Hurtownia informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy.

Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 7(siedmiu) dni roboczych licząc od:

1. zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem dostępnego w Sklepie operatora płatności lub przelewu tradycyjnego;

2. złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub „za pobraniem”.

Hurtownia zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

1. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Hurtownia nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

2. towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

3. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Hurtownię przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Jeżeli Hurtownia odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 11 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.

Jeżeli Hurtownia nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Hurtownia zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Hurtowni, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:

1. albo od razu odstąpić od umowy;

2. albo wyznaczyć Hurtowni dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić

3. albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

Jeżeli Hurtownia nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Hurtownia zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Hurtowni, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:

1. albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację przez Hurtownię zamówienia w pozostałym zakresie;

2. albo od razu odstąpić od umowy w całości;

3. albo wyznaczyć Hurtowni dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy;

4. albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

W przypadku przewidzianej w ust. 11 powyżej odmowy przez Hurtownię realizacji zamówienia, Hurtownia zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Hurtownia zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy.
Odstąpienie od umowy w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

Zawarcie umowy sprzedaży z Hurtownią i akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej.

Hurtownia wystawia fakturę w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu Hurtowni.

 

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 

Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i ewentualnej dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Płatności”.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Hurtownia może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.

Zamówiony przez Kupującego towar może być:

1. odebrany przez Kupującego osobiście w siedzibie Hurtowni;

2. dostarczony za pośrednictwem floty Hurtowni (jedynie Klientom z terenu województwa lubelskiego);

3. przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

Dostawa towarów zamówionych w Hurtowni za pośrednictwem Sklepu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jeżeli dane zamówienie nie spełnia minimum logistycznego (300zł ) do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego w Sklepie w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.

Hurtownia zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.

Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Hurtownia zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Hurtownią za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Hurtownia, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.

W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Hurtownia zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

Hurtownia zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów i produktów leczniczych weterynaryjnych nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową, Kupujący powinien zgłosić Hurtowni reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną w Sklepie w zakładce „Reklamacje”.

W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień należy podać numer zamówienia.

Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.

Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Hurtownia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Hurtownię albo Hurtownia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Hurtownię usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Hurtownię.

Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej ww. § 5, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Hurtownia jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Hurtownia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Reklamowane towary należy dostarczyć do Hurtowni wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej. Przesyłki z reklamowanymi towarami opatrujemy informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Hurtownia Leków Weterynaryjnych „LEKOWET”, Fajsławice 105, 21-060 Fajsławice. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Hurtownia ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Hurtownię we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Hurtownia niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Hurtownię, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik 3 do Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jaki i Hurtowni.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 13 poniżej.

Produkty lecznicze weterynaryjne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Hurtowni co do zasady nie podlegają zwrotowi. Produkty lecznicze weterynaryjne oraz wyroby medyczne mogą zostać zwrócone do Hurtowni wyłącznie z powodu ich wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego weterynaryjnego, na zasadach opisanych w § 5 powyżej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Hurtownię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej reklamacje@lekowet.pl lub pocztą na adres Hurtownia Leków Weterynaryjnych „LEKOWET”, Fajsławice 105, 21-060 Fajsławice, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów Hurtowni przed upływem terminu 14 dni.

Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Leków Weterynaryjnych „LEKOWET”, Fajsławice 105, 21-060 Fajsławice.

Zwracane towary należy odesłać Hurtowni wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy np. wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu sprzedaży internetowej. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.

Odesłane zwracane towary powinny być w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Hurtowni, Hurtownia zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hurtownię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Hurtownia została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Hurtownia zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Hurtownia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:

1. towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Hurtownia informowała Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana w Sklepie);

2. towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

3. produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z § 6 ust. 2 powyżej;

 

§ 7 OCHRONA DANYCH

 

Hurtownia zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających ze Sklepu i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających ze Sklepu oraz Kupujących, Hurtownia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

§ 8 KONTAKT

 

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Hurtowni towarów, Kupujący może skontaktować się z Hurtownią w sposób wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt”.