Regulamin Konta Użytkownika

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO LEKOWET.PL

 

§ 1 DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika pojęcia mają następujące znaczenie:
Hurtownia – Hurtownia Leków Weterynaryjnych „LEKOWET” z siedzibą w Fajsławicach 105, 21-060 Fajsławice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP: 713-000-05-45; REGON 432725190, której Główny Inspektor Weterynaryjny wydał zezwolenie Nr 106 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep – sklep internetowy Hurtowni prowadzony pod adresem https://www.lekowet.pl, za pośrednictwem którego Hurtownia świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów i leków weterynaryjnych w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Hurtowni za pośrednictwem Sklepu.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Hurtowni.
Firma – podmiot korzystający ze Sklepu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą Weterynaryjną – podmiot korzystający ze Sklepu będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą weterynaryjną w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Podmiot prowadzący obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnym – podmiot korzystający ze Sklepu będący podmiotem wykonującym obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza na podstawie art 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne.
Konto – podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku Konta i dokonywanych przez niego zamówieniach.
Użytkownik Konta – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie.
Regulamin Konta Użytkownika – niniejszy Regulamin Konta Użytkownika Sklepu Internetowego lekowet.pl określający warunki świadczenia przez Hurtownię nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin świadczenia usług i sprzedaży internetowej – ogólny Regulamin świadczenia sprzedaży internetowej określający zasady składania zamówień w Hurtowni za pośrednictwem Sklepu i ich realizacji, a także zasady korzystania ze Sklepu będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta.
Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Sklepu.

 

§ 2 KONTO UŻYTKOWNIKA – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

Hurtownia świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu, nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika, zastosowanie ma Regulamin świadczenia sprzedaży internetowej.

Założenie Konta jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta.

Dla Użytkowników Konta świadczone są usługi takie jak:
1. Udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień;
2. Umożliwienie weryfikacji statusu realizacji zamówienia;
3. Umożliwienie przeglądania historii zamówień;
4. Tworzenie listy ulubionych produktów Użytkownika Konta;

Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).

Każdy Użytkownik Konta powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.

Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika Konta z Lekowet Hurtownia Leków Weterynaryjnych umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika.

 

§ 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

Każdy korzystający ze Sklepu może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto.

W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie, podając następujące dane: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres e-mail i hasło zawierające co najmniej 8 znaków – w przypadku wszystkich Użytkowników Konta.

Utworzenie Konta i logowanie do Konta możliwe jest również z wykorzystaniem konta Google. W takim przypadku dane potrzebne do utworzenia Konta pobierane są z konta Google osoby zakładającej Konto.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Konta Użytkownika oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Hurtownia wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.
Konto w Hurtowni zakładane jest bezterminowo. Konto może zostać usunięte przez Hurtownię w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku:
1. Dostarczania przez Użytkownika Konta treści o charakterze bezprawnym;
2. Korzystania przez Użytkownika Konta ze Sklepu lub w sposób:
a. Zakłócający funkcjonowanie sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. Niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia sprzedaży internetowej, Regulaminu Konta Użytkownika a także niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Dodatkowo Konto może zostać usunięte w każdym czasie samodzielnie przez Użytkownika Konta lub na jego wniosek, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lekowet.pl  Hurtownia usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika Konta.

Usuniecie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

 

§ 4 REKLAMACJE

 

W razie nieprawidłowości w świadczeniu przez Hurtownię usługi polegającej na prowadzeniu Konta lub problemów z korzystaniem z Konta, Użytkownik Konta powinien zgłosić Hurtowni reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lekowet.pl lub pisemnie na adres: Hurtownia Leków Weterynaryjnych „LEKOWET”, Fajsławice 105, 21-060 Fajsławice

W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.

Hurtownia ustosunkuje się do zgłoszonej przez Użytkownika Konta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Użytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Hurtownię we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika Konta uznano za uzasadnione.

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Hurtownię osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik 3 do Regulaminu sprzedaży internetowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika Konta jaki i Hurtowni.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH

 

Hurtownia zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin Konta Użytkownika może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak:

1. Konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na jego postanowienia;

2. Konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;

3. Rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych Użytkownikom Konta w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika;

4. Zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika.

O wszystkich zmianach Regulaminu Konta Użytkownika Hurtownia poinformuje Użytkowników Konta w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian, za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do którego zostanie załączony Regulamin Konta Użytkownika w wersji uwzględniającej zmianę (w formacie PDF). Hurtownia będzie również udostępniać ogólny komunikat o zmianie Regulaminu Konta Użytkownika wraz z jego aktualną wersją w formacie PDF, widoczny jednorazowo dla wszystkich Użytkowników Konta, którzy zalogują się na Konto w okresie 30 dni od dnia ogłoszenia przez Hurtownię zmiany Regulaminu Konta Użytkownika.

Użytkownik Konta jest związany Regulaminem Konta Użytkownika w zmienionej wersji, jeśli po otrzymaniu indywidualnego powiadomienia nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta (na zasadach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu Konta Użytkownika.